Bouwbedrijf BV TIMMARK

Onderhavige voorwaarden zijn de algemene voorwaarden voor alle werkzaamheden uitgevoerd voor BV TIMMARK met maatschappelijke zetel Gevaerstraat 10 bus 3 1800 VILVOORDE, gekend in de KBO onder het nummer BE 0658 808 855, hierna genoemd ‘de aannemer’.  

A. Toepassing van onze algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

B. Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten.

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend na definitieve opmeting  en blijven 15 dagen geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 oud BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer.

3. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

4. Voorzieningen inzake energieprestatieregelgeving, opgelegd door de opdrachtgever en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz.

Deze technische informatie wordt ten minste 10 werkdagen voor de aanvang overhandigd door de opdrachtgever of zijn aangestelden (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden. Bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnsoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

5. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken, ingeval van misbruik , worden teruggegeven.

6. Onze prijs omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor de normale ingebruikname van het gebouw, met uitzondering van : aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, riolering; nivelleringswerken aan het bouwterrein; toegangswegen; grondstudies; de kosten voor bronbemaling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in onze offerte.

Er kan eveneens met u overeengekomen worden deze kosten als volgt aan te rekenen :

SOORT UITGAVEKOSTPRIJS
Opstellen van offerte150 Euro
Kosten aangetekende verzending15,00 Eur per aangetekende verzending, meer bijkomede portokosten aan kostprijs
Verplaatsingskosten0,70 Eur per Km

C. Uitvoering van de werken

7. Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

8. De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Het risico gaat over op de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden.

Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden opzichtens de aannemer betaald heeft.

Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant.

De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant gemaakt te worden, om de normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

9. De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, die op datum van de offerte beschikbaar waren. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

10. De grond kan enkel worden afgevoerd wanneer de aannemer tijdig over een conform verklaard technisch verslag beschikt dat hem voorafgaand wordt overhandigd door de opdrachtgever. Wanneer dit technisch verslag niet bij de prijsaanvraag werd gevoegd, is de afvoer van de grond niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders door de aannemer werd aangegeven. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het laattijdig afvoeren van de grond wanneer dit te wijten zou zijn aan het ontbreken van een conform verklaard technisch verslag.

D. Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

11. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.

12. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Dit tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

13. Voor de gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten wordt een waarborg krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar die ingaat bij de oplevering.

14. Voor de overige verborgen gebreken waarborgt de aannemer de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 6 maanden dewelke een aanvang neemt 8 dagen na de uitvoering der werken, zijnde het tijdstip waarop de aanneming geacht wordt definitief opgeleverd te zijn. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling.

De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden:

– voor de gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer;

– voor de gebreken aangebracht door de klant of de gebruiker van het gebouw na de oplevering;

– voor de schade aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende en onroerende goederen die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werken en die niet kan geweten worden aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder (art. 544 oud B.W.). De klant is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen tegen de aannemer.

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen , van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

E. Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen

15. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

16. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald werd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten,  zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer van zijn kant door deze schorsing schade lijdt, dan zal de klant deze dienen te vergoeden.

17. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling  een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

18. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven betwist worden.

F. GDPR

19. De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Timmark BV verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Timmark BV. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop een bouwonderneming persoonsgegevens verwerkt vindt u op bouwonerneming.be in ons algemeen beleid hieromtrent

G. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

20. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Brussel. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be.

Artikel 1: Algemeen

Door op deze website, www.bouwinfo.be – www.bouw-info.be, (hierna de ‘Website’ genoemd) te surfen, documenten te lezen, berichten op het forum te lezen en/of achter te laten, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik de Website dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen u daarvan op de hoogte houden middels een kennisgeving via de Website. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van de Website. Als u wel gebruik blijft maken van de Website, gaat u automatisch akkoord met de wijzigingen.

Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig zijn in zoverre zij uitdrukkelijk werd aanvaard door de aannemer.

De aannemer is niet verantwoordelijk voor alle aangelegenheden betreffende administratieve vergunningen. De klant bevestigt in bezit te zijn van alle wettelijke toelatingen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De offertes van de aannemer zijn gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en zijn behoudens andersluidend beding 30 dagen geldig.

De offerte wordt een geldige overeenkomst van zodra zij ondertekend is door een persoon bevoegd om de aannemer in rechte te verbinden. Het aanvangen van de werken zoals vermeld op de offerte wordt eveneens als een stilzwijgende instemming van de klant beschouwd.

Artikel 3 : Veiligheidscoördinatie

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt overhandigd, niet begrepen in de offerteprijs.

Artikel 4.:onvoorzienbare omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

Artikel 5 : Wijzigingen en meerwerken

5.1. Wijziging aan de oorspronkelijke overeenkomst

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst moet schriftelijk worden overeengekomen. Indien deze schriftelijke overeenkomst niet voorhanden is, zal er onweerlegbaar vermoeden van instemming zijn met de uitvoering van deze werken door de loutere uitvoering ervan. Indien de klant niet reageert op de eventuele schriftelijke wijzigingsvoorstellen van de aannemer binnen de drie dagen na verzending, worden deze nieuwe wijzigingen geacht te zijn aanvaard.   Artikel 1793 BW is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

5.2. Meerwerken

Onder meerwerk wordt verstaan elke wijziging aan de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering, elke handeling, levering, werk of verandering van hoeveelheden die niet in de offerte beschreven is.

In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken op verzoek van de klant worden aangerekend in regie of tegen vaste prijs. Bij gebreke aan vaste prijs, geldt de aanrekening in regie.

Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de aannemer kennis heeft van alle relevante  informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de aannemer te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevant informatie worden aangerekend in regie.

Artikel 6: Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, inclusief BTW en andere taxen. Er wordt wel voorbehoud gemaakt voor eventuele typfouten of materiële vergissingen.

De prijzen worden aangerekend ofwel tegen vaste prijs, ofwel in regie.

De aannemer zal de producten en diensten factureren overeenkomstig de modaliteiten in deze algemene voorwaarden, dan wel de offerte. Indien deze voorwaarden of de offerte geen vermeldingen bevatten, dan worden de producten en diensten gefactureerd als volgt:

het voorschot bij ondertekening van de bestelbon/offerte, dit voorschot bedraagt de waarde van de in de offerte vermelde materialen (met een minimum van 30%),

het resterende saldo volgens de vordering van de werken

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst en uitvoeringstermijnen

7.1.

De termijn van uitvoering wordt slechts definitief gegeven na ontvangst van het akkoord van de klant. De uitvoeringstermijn kan ook niet aanvangen voordat de klant gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

7.2.

De uitvoeringstermijn is steeds indicatief. De klant kan geen schadevergoeding vragen wegens vertraging van de werkzaamheden, noch een ontbinding van de overeenkomst vragen.

7.3.

Wijzigingen aan de overeenkomst (zoals omschreven in art. 3) doen de uitvoeringstermijn vervallen.

7.4.

De klant is verantwoordelijk voor het voorzien en verwijderen van alle signalisatie en borden.

Artikel 8: Facturatie en betaling

8.1.

Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling door de klant heeft de aannemer, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest overeenkomstig (a) de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van betalingsachterstand in commerciële transacties indien de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft of (b) de wettelijke interestvoet indien de Klant de hoedanigheid van consument heeft, evenals op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 150  EUR. Voor elke aanmaning die per post wordt verstuurd, is een vergoeding van 7,5 EUR verschuldigd.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens de klant.

8.2.

Elke klacht betreffende een factuur moet binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur door middel van een aangetekend schrijven aan de aannemer worden bezorgd.  Na deze periode zal geen enkele betwisting meer aanvaard worden. 

8.3.

Bij niet-betaling van een factuur heeft de aannemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. De niet-betaling van het voorschot vermeld onder art. 6.1 verleent de aannemer het recht om de overeengekomen werkzaamheden en de overeengekomen uitvoeringstermijnen uit te stellen.

8.4.

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de tweede werkdag na de verzending ervan.

Artikel 9 : Beëindiging van de overeenkomst

Een beëindiging van de overeenkomst, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord, waarbij de klant steeds zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale aannemingssom incl. BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

Indien de aannemer zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons. Indien artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken

Artikel 10 : oplevering(en)

Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.

Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.

De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer kan slechts in gedrang komen indien de klant de aannemer onverwijld en deugdelijk in gebreke heeft gesteld overeenkomstig art. 8.2 waarbij de klant de aannemer een redelijke termijn heeft gegund om aan de tekortkoming te verhelpen, en de aannemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

De aannemer is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de aannemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook als deze te goeder trouw zijn verstrekt.

De aannemer is in geen geval aansprakelijk voor:

indirecte schade,

schade die het factuurbedrag overstijgt dan wel het plafond van 25.000 EUR (zijde het laagste bedrag van beiden),

schade tijdens het vervoer/transport,

door de opdrachtgever en/of derden toegebrachte schade,

schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of

het niet-naleven door de opdrachtgever van wettelijke of andere verplichtingen

Artikel 12 : overdracht van risico’s

De door de artikelen 1788 en 1789 van het B.W. beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen , goederen of installaties vordert.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de aannemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 14: Privacy en persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de klant worden uitsluitend gebruikt voor het verwezenlijken van opdrachten die de klant heeft toevertrouwd aan de aannemer.  Deze gegevens zijn beveiligd ter bescherming en garantie tegen diefstal, hacking, vernietiging of falsificatie.

De gegevens van de klant zijn alleen toegankelijk door personen die gemachtigd zijn ze te verwerken en dit uitsluitend in het kader van de opdrachten die de klant heeft toevertrouwd.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot de overeenkomst zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Mechelen.